Kartlegging/Risikovurdering

websorthvittbht-19.jpgKartlegging og risikovurdering er et gjennomgående krav som stilles til arbeidsgiver i Arbeidsmiljøloven med forskrifter.
Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å gjennomføre kartlegging og risikovurdering på alle plan i virksomheten.

Uheldig eksponering over tid, for usynlige fysiske, kjemiske og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet, kan på sikt føre til sykdom og fravær. Det samme gjelder for områdene ergonomi, psykososiale – og organisatoriske forhold.

Kartlegging:

Avdekke status. Beskrivelse av arbeidsoppgavene/faktorene som skal risikovurderes. 

Risiko:

Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg.
Risikovurdering:
En gjennomgang og vurdering av hva som kan forårsake skader, helseplager eller sykdom på arbeidsplassen.
Slik at du kan vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om ytterligere tiltak må iverksettes for å forebygge.

Kjernen er å stille seg tre enkle spørsmål: 

 • Hva kan gå galt?
 • Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Det handler om å være etterpåklok på forhånd.

Husk ansattes medvirkningsplikt!
I arbeidet med å avdekke risiko er det viktig å ha kunnskap om selve virksomheten og hva som skjer i arbeidshverdagen.
De ansatte selv sitter med betydelig kunnskap om hva som foregår i egen virksomhet.

Hva arbeidsgiver skal sørge for at Bedriftshelsa bistår med:

 • løpende kartlegging av farer og problemer
 • vurdering av risiko for helsefare 
 • forslag om forebyggende tiltak
 • samarbeider med virksomheten om tiltak som reduserer risikoen for helseskade

Kartlegginger og risikovurderinger Bedriftshelsa bistår med:

 • Biologisk arbeidsmiljø
 • Fysisk arbeidsmiljø
 • Ergonomi
 • Inneklima